+32 (0)15 21 21 21

Privacy Policy

Vastgoed Verschueren – verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op www.vastgoedverschueren.be

Verwerkingsdoeleinden

Vastgoed Verschueren – verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klantenbeheer (o.a. klantenadministratie, georganiseerde bezoeken, wettelijke rapportering naar opdrachtgevers en het verzenden van marketing mails in de vorm van gepersonaliseerde matching mailings). Hieronder vindt u een overzicht van de verzamelde gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Emailadres
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • GSM nummer
 • IP-adres

Gegevens kandidaat huurder:

 • Adres gegevens
 • Burgelijke staat
 • Kaartnummer identiteitskaart
 • Rijksregisternummer
 • Partner gegevens
 • Beroep – Huidige werkgever – type contract
 • Loon en loonbrief
 • Huisdieren
 • Contactgegevens huidige verhuurder
 • Bealingsbewijzen huur

Rechtsgrond(en) van de verwerking Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.

 • (a) toestemming,
 • (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
 • (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • (f) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen

van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) toestemming, heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld in kader van mogelijke samenwerkingsverbanden met collega-maklelaars binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Vastgoed Verschueren – verbonden zijn of met enige andere partner van Vastgoed Verschueren -;
Vastgoed Verschueren – garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissen, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van de persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f). Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een van volgende stappen te ondernemen:

 • zelf de instellingen van zijn klant account aan te passen;
 • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: [email protected];
 • een brief te richten aan Vastgoed Verschueren – Olivetenvest 1, 2800 Mechelen

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – [email protected]).